Kategórie

Následujte nás na Facebooku

Všeobecné obchodné podmienky

 

POŠTOVNÉ NÁKLADY:

- 4,00,- EUR do celej SR pri zasielaní balíkov Slovenskou poštou

DOBA DODANIA TOVARU: Záleží od dostupnosti tovaru u dodávatela. Obvykle do 7 pracovných dní.

 

Dôležitá informácia:

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode... v platnom znení.

Podľa tohto zákona k uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom, keď spotrebiteľ obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky, teda na diaľku.

Forma a čas platby za objednaný tovar nie sú rozhodujúce, nakoľko výber tovaru a rozhodovanie o jeho kúpe prebehlo na diaľku, bez toho, aby mal spotrebiteľ možnosť fyzického kontaktu a odskúšania tovaru ešte pred jeho zaplatením.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

       Nákup tovaru za maloobchodné ceny môžu zrealizovať fyzické aj právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť obchodnými podmienkami a nižšie uvedenými pravidlami. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY - Predávajúcim je AVVT s.r.o – IČO: 47 552 671 (ďalej len predávajúci).  - Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.  - Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.  - Používaním web-stránok internetového predaja predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.  - Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.  - Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode firmy AVVT s.r.o Hells Bikers, Železničiarska 1439/40, 92401 GALANTA, IČO: 47 552 671, DIČ: 2023954933

2. OBJEDNÁVANIE – NÁKUP TOVARU Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:  a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, 24 hodín denne b) e-mailom, na adrese: info@hellsbikers.sk c) telefonicky, na t. č.: 0948 608 448 - Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Za odoslanie objednávky sa považuje aj objednanie tovaru cez telefón.  - Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín telefonicky alebo mailom. V prípade nedostupnosti tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!  - Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí. - Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, Občianskeho a Obchodného zákonníka.

- Objednávku považujeme za návrh kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru, resp. zaplatením za tovar a vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. - Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. - Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.  - Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.  - Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).  - Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web-stránkach predávajúceho. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na web-stránkach predávajúceho sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.  3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO  - Zákazníkom sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré sú platné v deň objednania tovaru.  - Predávajúci je povinný vystaviť doklad o kúpe a zaslať kupujúcemu spolu s tovarom.  - Predávajúci je povinný v prípade požiadavky kupujúceho kúpený tovar vymeniť za iný alebo vrátiť peniaze za tovar, ak kupujúci nakupuje spôsobom, že tovar nemôže dopredu vidieť a vyskúšať ho a to do 10 dní od obdržania tovaru kupujúcim.  4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO  - Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“.  - Ak kupujúci nakupuje tovar spôsobom, že si ho nemá možnosť vopred vyskúšať a prezrieť, má právo tovar vrátiť a požiadať o výmenu za iný typ, veľkosť alebo farbu, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 10 dní odo dňa obdržania tovaru, a predávajúci vráti kupujúcemu cenu za tovar.  - Tovar, ktorý kupujúci zasiela predávajúcemu ako reklamáciu, výmenu alebo tovar chce vrátiť, nemožno zasielať na dobierku.  - Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalu. Ak je obal na zásielke porušený, je povinný túto skutočnosť ohlásiť ihneď pri preberaní zásielky pošte alebo prepravnej spoločnosti a žiada o spísanie škodového protokolu.  - Kupujúci je povinný za tovar zaplatiťkúpnu cenu vo výške a v zmysle obchodných a platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.  5. DODACIE PODMIENKY  - Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodmi uvedenými v obchodných podmienkach.  - Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.  - Miestom dodania tovaru je adresa udaná kupujúcim.  - Pokiaľ časťVami objednaného tovaru nemáme práve na sklade, alebo tovar na sklade nemáme v dostatočnom množstve, farbe, veľkosti atď., zákazníka v čo najkratšom čase informujeme e-mailom alebo telefonicky.  - Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.  - Za poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá prepravná spoločnosť, preto pri preberaní zásielky skontrolujte neporušenosť obalov a prípadné poškodenie ohláste ihneď prepravnej spoločnosti pri preberaní zásielky písomne, resp. pri preberaní zásielky dopíšte k Vášmu podpisu skutočnosť, že obal bol porušený a žiadajte o vystavenie škodového protokolu.  - Za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou nemôžeme zodpovedať. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY  - Predávajúci nie je platcom DPH.  - Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.  - Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho, na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:  a) prevodným príkazom zo svojho účtu,  b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho. - Platba je možná iba v EUR.  - Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. - Garantujeme Vám tú cenu tovaru, ktorá je platná v čase zaslania Vašej objednávky. - Vyhradzujeme si právo tlačových chýb.  - Dokladom o predaji je faktúra – daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke a ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list, resp. doklad o nákupe. K cene tovaru sa pripočítavajú náklady na expedíciu. - Expedičné náklady účtujeme ku každej objednávke, bez ohľadu na množstvo a druh objednaného tovaru. Výška týchto poplatkov sa líši v závislosti od spôsobu prepravy, hmotnosti, ceny a spôsobu úhrady.  7. FORMY ÚHRADY  - Dobierka: je najrozšírenejšia forma úhrady za objednaný tovar. Zákazník pri prevzatí tovaru uhradí cenu uvedenú na objednávke, zvýšenú o expedičné náklady, ktoré sú uvedené vo faktúre. Dobierku zasielame formou listovej zásielky alebo balíka, prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo inej.  - Platba po dodaní tovaru: v prípadoch, kedy je tovar dodaný skôr ako bol uhradený, je v deň odoslania tovaru vystavený daňový doklad a zaslaný spolu s tovarom na adresu udanú kupujúcim.  - Platba vopred: Vyhradzujeme si tiež právo požadovať platbu vopred v prípade tých objednávok, kedy zákazník nesúhlasí s platbou a dodaním formou dobierky.  8. NEDORUČENÉ ZÁSIELKY  - Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (prepravná spoločnosť adresáta nenašla, nevyrozumela ho o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, ...), zákazníka vyrozumieme telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako máme postupovať ďalej. Ak nás zákazník požiada o opätovné zaslanie, k celkovej cene doúčtujeme dodatočné prepravné náklady.  9. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY  - Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto možnosť sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba, nepodnikateľ) a tento tovar mu bol doručený kuriérom alebo poštou. - Tovar na vrátenie musí byť:  a) nepoužitý,  b) nepoškodený,  c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),  d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale,  e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.  - Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa vyššie uvedeného ustanovenia týchto Obchodných podmienok, je povinný:  a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,  b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),  c) uhradí výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).  - Po splnení týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:  a) prevziať tovar naspäť,  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.  - V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených ustanovení týchto Obchodných podmienok, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.  10. REKLAMÁCIE  - Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom a právnymi predpismi platnými v SR.  - Reklamačný poriadok je nedeliteľnou súčasťou týchto všeobecných a obchodných podmienok.  11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  - Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim  - Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok, v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky ako aj cenu za tovar, uvedenú na stránkach internetovej predajne a expedičné náklady podľa platných taríf prepravnej spoločnosti.  - Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Predávajúci bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

 

V Galante, 01. 11. 2014

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií. Je vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 v platnom znení.

 

ČL. 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od firmy AVVT s.r.o – HELLS BIKERS, Železničiarska 1439/40, 924 01 Galanta, IČO: 47 552 671 (ďalej len predávajúci). 2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami, kupujúci potvrdzuje zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy.

 

ČL. 2 PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci má právo zakúpený tovar reklamovať.  V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto závady a predávajúci túto vadu odstráni na vlastné náklady.  V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar v skladových zásobách nemá, ponúkne mu podobný tovar za podobnú cenu, alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o vade vedel, alebo ju sám spôsobil.  Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné závady a záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku, t. j. s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

ČL. 3MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu uplatňuje kupujúci na mieste, kde tovar zakúpil. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doložiť:  - identifikačné údaje kupujúceho  - daňový doklad - faktúru alebo doklad z ERP, ktorým bol tovar zakúpený a na ktorom je  jasne a viditeľne uvedený druh tovaru, množstvo, jeho cena, dátum a miesto nákupu  - názov tovaru, príp. druh, veľkosť, farbu  - cenu tovaru  - presný popis závady na tovare, prípadne ako došlo k vade na tovare  - reklamovaný tovar v stave, ako je uvedené v čl. 2.  Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví kupujúcemu „Reklamačný list“ s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, presný popis vady na reklamovanom tovare, pečiatka a podpis predávajúceho. V prípade, že reklamáciu si kupujúci neuplatňuje osobne, ale reklamovaný tovar zasiela prepravnou spoločnosťou, resp. Slovenskou poštou, je povinný všetky údaje zaslať písomne spolu s reklamovaným tovarom na adresu predávajúceho na vlastné náklady a riziko – poistenie balíka. Bez hore uvedených údajov nemôžeme prijať reklamáciu. Reklamácie zaslané na dobierku nemôžeme prijať. Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, resp. nekompletnosť zásielky, túto reklamáciu je povinný uplatniť do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená najneskôr do 30 dní.

 

ČL. 4 ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare prejavia počas trvania záručnej doby, nie však za vady:  - ktoré kupujúci spôsobil sám,  - o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,  - na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,  - ktoré vznikli v záručnej dobe, v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym servisom alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

 

ČL. 5 ZÁRUČNÁ DOBA, LEHOTY PRE UPLATŇOVANIE REKLAMÁCIE

- Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe, ak na záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.  - Pri predaji použitých vecí má kupujúci právo uplatniť reklamáciu do 12 mesiacov od prevzatia tovaru, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru, s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru predávajúci nezodpovedá.  - Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru.  - Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.  - Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a bezodkladne, ihneď po zistení závady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená, a aby bolo možné správne určiť pôvod chyby.  - Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, vybavenie reklamácie však nesmie by dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.  - O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho, ktorý je povinný si reklamovaný tovar prevziať. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar ihneď po oznámení, že jeho reklamácia je vybavená, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru a to aj bez oznámenia predávajúceho.